ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία <<ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ>>  με έδρα τον Άγιο Θωμά Βοιωτίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί του συλλόγου είναι:
α. Συμβολή στην πνευματική, κοινωνική, ηθική προαγωγή των μελών και των κατοίκων. Καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του και των κατοίκων του Αγίου Θωμά.
β. Ανεύρεση, συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάδειξη λαογραφικών, ιστορικών, πολιτιστικών στοιχείων του Αγίου Θωμά. Προβολή αυτών με πνευματικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
γ. Διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η καταβολή προσπαθειών για την οικολογική-περιβαλλοντική αναβάθμιση του Αγίου Θωμά και της ευρύτερης γεωγραφικής του περιοχής.
δ. Η προβολή του Χωριού και η συμβολή στην ανάπλαση και στην ανάπτυξη του Αγίου Θωμά.
ε. Η συνεργασία του Συλλόγου με παρόμοιους Συλλόγους γειτονικών περιοχών, άλλων πόλεων αλλά και άλλων Χωρών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ:
Οι σκοποί του Συλλόγου υλοποιούνται με όλα τα νόμιμα και πρόσφορα μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ και του Δ.Σ. Ειδικότερα:
α. Με την οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, εκδηλώσεων παραδοσιακού περιεχομένου, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
β. Με την συμμετοχή του Συλλόγου στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Δήμου, Νομού, Περιφέρειας για την υπεράσπιση των συμφερόντων των κατοίκων του Αγίου Θωμά.
γ. Με τη στήριξη αθλητικών-χορευτικών ομάδων και δραστηριοτήτων των νέων του Χωριού μας.
δ. Με καθιέρωση θεσμού απονομής βραβείου που θα απονέμεται με πλειοψηφική απόφαση της Γ.Σ σε άτομα που κατάγονται ή διαμένουν μόνιμα στον Άγιο Θωμά για την κοινωνική, πνευματική, επιστημονική διάκριση τους [ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ].
ε. Με δημοσιοποίηση των αιτημάτων μας, προβολή του Αγίου Θωμά, έγκαιρη πληροφόρηση για θέματα που θα συζητηθούν και αφορούν τον Άγιο Θωμά στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
στ. Με την δημιουργική παρουσία του Συλλόγου  στο Διαδίκτυο για την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού ενεργών μελών και φίλων. Στόχος μας να δοθεί βήμα σε κάθε πνευματικά ανήσυχο απανταχού  συγχωριανό μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου.
η. Καθιέρωση πολιτιστικού-περιβαλλοντικού τριημέρου τη  θερινή περίοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 4. Ο Σύλλογος αποτελείται από Τακτικά και Επίτιμα μέλη.
α. Τακτικά Μέλη του Συλλόγου γράφονται με τον όρο ότι αποδέχονται το Καταστατικό και με γραπτή αίτησή τους στο Δ.Σ. όλα τα παρακάτω πρόσωπα:
1. Όσοι κατάγονται από τον Άγιο Θωμά, Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από φύλλο και τόπο κατοικίας ή διαμονής.
2. Οι συγγενείς εξ΄ αγχιστείας μετά από γάμο των παραπάνω προσώπων που πληρούν τους υπόλοιπους όρους της ανωτέρω παραγράφου.
3. Κάθε πολίτης που κατοικεί  ή εγκαθίσταται μόνιμα στην έδρα του Συλλόγου ή έχει ειδική σχέση με το χωριό (π.χ. εργασία, περιουσία). Η απόρριψη αιτήματος εγγραφής ως μέλους από το Δ.Σ. είναι πάντα αιτιολογημένη. Ο ενδιαφερόμενος, μετά την απόρριψη της αίτησής του, έχει δικαίωμα έγγραφης προσφυγής στην πρώτη Γενική Συνέλευση,   η οποία αποφασίζει οριστικά για το θέμα.
β. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται με πλειοψηφική απόφαση της Γ.Σ. άτομα για την εξαιρετική υπηρεσία τους στην κοινωνία, στις τέχνες, στα γράμματα και στο Σύλλογο. Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους είναι τιμητική και δεν συνεπάγεται δικαιώματα ή υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 5. Τα τακτικά μέλη είναι ισότιμα απέναντι στο Σύλλογο και μεταξύ τους, αρχή που συνεπάγεται ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και τα οποία ειδικότερα είναι:
α. Δικαιώματα:
1. Ελεύθερη έκφραση και στήριξη γνώμης στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου.
2. Ελεύθερη ψήφο για την ένταξη ή όχι νέου μέλους. την διαγραφή ή όχι κάποιου μέλους.
3. Συμμετοχή στα όργανα του Συλλόγου και άσκηση του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται και της ψήφου για τη λήψη αποφάσεων με τους όρους του Καταστατικού. Τα μέλη που είναι ανήλικα δεν εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου πριν την ενηλικίωσή τους.
4. Η άσκηση κριτικής για τη λειτουργία των οργάνων και των προσώπων του Συλλόγου και η διατύπωση προτάσεων για την προσφορότερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
β. Υποχρεώσεις
1. Η συμμετοχή στις διαδικασίες, στη λειτουργία και στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
2. Τακτική καταβολή της συνδρομής και των έκτακτων εισφορών.
3. Κοινωνική συμπεριφορά, αντάξια των αρχών, αξιών και σκοπών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 6. Στα Μέλη που δεν συμμορφώνονται με τις αρχές και τους σκοπούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου ή μπαίνουν συστηματικά αντιμέτωποι στους επιδιωκόμενους σκοπούς του Συλλόγου, επιβάλλονται αιτιολογημένα από το Δ.Σ. ποινές, που ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης ή της παράλειψης. διακρίνονται σε
α. Απλή Παρατήρηση.
β. Έγγραφη Επίπληξη.
γ. Προσωρινή Αναστολή της ιδιότητας του Μέλους μέχρι (1) ένα χρόνο.
δ. Οριστική Διαγραφή από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου.
Οποιαδήποτε από τις παραπάνω ποινές επιβάλλεται αφού προηγουμένως κληθεί να απολογηθεί το μέλος που έπεσε σε παράπτωμα.
Στις περιπτώσεις γ. και δ. του άρθρου αυτού, το ελεγχόμενο μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την γραπτή γνωστοποίηση της ποινής που του επιβλήθηκε από το Δ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αιτιολογημένα και οριστικά με ακύρωση ή επικύρωση της ποινής.
Μέλη που εκκρεμεί η καταβολή των συνδρομών τους στο Σύλλογο, στερούνται το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά του όργανα.
Οποιοδήποτε μέλος και οποτεδήποτε μπορεί να ζητήσει με γραπτή δήλωσή του, που θα απευθύνεται στο Δ.Σ, τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου, αλλά υποχρεώνεται όμως να καταβάλει ολόκληρη τη συνδρομή του για το τελευταίο έτος που ήταν μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7. Έσοδα του Συλλόγου είναι:
α. Το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελών, που ορίζεται σε 10 ευρώ και καταβάλλεται ολόκληρο από κάθε εγγραφόμενο.
β.  Η 6μηνιαία συνδρομή του μέλους, που ορίζεται σε 10 ευρώ.
γ.  Οι έκτακτες εισφορές, το ποσό των οποίων ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
δ.  Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις του Συλλόγου.
ε.  Οι δωρεές που δεν είναι αντίθετες με τις αρχές και το σκοπό του    Συλλόγου.
στ. Κάθε άλλη νόμιμη παροχή και χορήγηση.
Το ύψος των χρηματικών ποσών των παραγράφων α. και β. αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ        ΟΡΓΑΝΑ        ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 8. Ο Σύλλογος διοικείται και λειτουργεί με τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Ισοτιμίας, από

α) τη Γενική Συνέλευση των μελών του και

β) το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αναλυτικά ορίζεται παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 9.
α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που τον αφορά ενώ τις αποφάσεις της δεν αντιστρατεύονται τα μέλη είτε είναι παρόντα που διαφώνησαν κατά τη λήψη, είτε απόντα. Τηρούνται Πρακτικά και γράφονται σε ειδικό βιβλίο.
2. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη και συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., είτε με ατομική έγγραφη πρόσκληση είτε με τοιχοκόλληση σε δημόσιους χώρους ή με δημοσίευση στον Τύπο και καθορίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τον ακριβή χρόνο και τόπο της συνεδρίασης του Συλλόγου, τον αριθμό της Συνέλευσης (πρώτη, δεύτερη κλπ), τον αριθμό των μελών που χρειάζονται για την απαρτία καθώς και τυχόν ημερομηνία επόμενης Συνέλευσης σε περίπτωση μη απαρτίας. πέντε (5) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στα μέλη που κατοικούν οπουδήποτε αλλού, αποστέλλεται ταχυδρομικά δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την παραπάνω ημεροχρονολογία. Στη Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος όλα τα μέλη που έχουν καταβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών, όλες τις συνδρομές τους.
3.  Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά από τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει έως την ημέρα σύγκλισης της Γ.Σ. Ο έλεγχος γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ με βάση τους ενημερωμένους Πίνακες του Ταμία. Αν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γενική Συνέλευση, να εκλέξει με τη διαδικασία των προτάσεων και με ψηφοφορία με ανάταση  των  χεριών τριμελές Προεδρείο,  που αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα   – Πρακτικογράφο και ένα μέλος. Αν δεν υπάρχει απαρτία     η Γενική Συνέλευση συγκαλείται    χωρίς      άλλες διατυπώσεις την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Στη δεύτερη συνεδρίαση απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα το 1/4 των μελών που είναι ταμιακά τακτοποιημένα. Σε περίπτωση μη απαρτίας στη δεύτερη συνεδρίαση καλείται νέα Γενική Συνέλευση την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα. Η τρίτη αυτή Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με όσα από τα μέλη του Συλλόγου είναι παρόντα.
4. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της, διευθύνει τη διαδικασία με τη σειρά των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Καταρτίζει τον κατάλογο των ομιλητών, δίνει τον λόγο στα μέλη ή τον αφαιρεί αν είναι εκτός θέματος και αποβάλλει κάθε παρεκτρεπόμενο. Καλεί τα μέλη να ψηφίσουν στα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Γενικά έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της Γενικής Συνέλευσης.
5. Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης τηρεί τα Πρακτικά, που τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και το τρίτο μέλος του Προεδρείου, το οποίο βοηθά το Γραμματέα στο έργο του.
6. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων   μελών που είναι ταμιακά τακτοποιημένα, εκτός από τις περιπτώσεις τροποποίησης του Καταστατικού, αλλαγής του σκοπού ή διάλυσης του Σωματείου, οπότε ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16. Οι ψηφοφορίες είναι μυστικές όταν αφορούν  αρχαιρεσίες ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και προσωπικά θέματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν υπάρξει αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γίνεται με ανάταση του χεριού.
7. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται και επικυρώνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτεί το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα. Διαβάζεται ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους και η έκθεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου και στη συνέχεια εγκρίνεται ή όχι η διαχείριση της Διοίκησης του Συλλόγου. Στη συνέχεια διαβάζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και ακολουθεί συζήτηση για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και άλλα τυχόν ζητήματα της Ημερήσιας Διάταξης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης), οποιοδήποτε θέμα που προτάθηκε εγγράφως από το 1/10 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, πριν από πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Θέμα που δεν γράφηκε στην Ημερήσια Διάταξη δεν συζητείται.
8. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  με απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ή με αίτηση του (1/5) των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, την οποία απευθύνουν στο Δ.Σ και στην οποία γράφονται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η αιτιολογία του επείγοντος χαρακτήρα της σύγκλισης του οργάνου. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα το πολύ από την κατάθεση της αίτησης. Οι προθεσμίες για την προφορική ανακοίνωση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης είναι τρεις (3) και δέκα (10) μέρες αντίστοιχα για τα εντός και εκτός έδρας μέλη.

β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκλέγεται για διετή θητεία με μυστική ψηφοφορία (με ψηφοδέλτια) από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Στο Δ.Σ εκλέγονται με σειρά πλειοψηφίας Οι πρώτοι πέντε (5) υποψήφιοι είναι τα μέλη του Δ.Σ. Οι επόμενοι πέντε (5) επιλαχόντες με σειρά πλειοψηφίας, είναι αναπληρωματικά μέλη, καλούμενα κατά περίπτωση να αναπληρώσουν τυχόν κενά στην προβλεπόμενη 5μελή σύνθεση του Δ.Σ.
3. Το μέλος που έχει τους περισσότερους ψήφους και σε ισοψηφία το αρχαιότερο, καλεί μέσα σε οκτώ ημέρες τα μέλη που εκλέγονται να συγκροτηθούν σε σώμα για να εκλέξουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και μέλος. Η ψηφοφορία είναι μυστική, ξεχωριστά για κάθε αξίωμα και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία.
4. Ο Πρόεδρος καλεί μέσα σε οκτώ μέρες κοινή συνεδρίαση του νέου και του απερχόμενου Δ.Σ. για την παράδοση και παραλαβή του αρχείου, της σφραγίδας, των Βιβλίων οικονομικής διαχείρισης, του Μητρώου Μελών και καθετί άλλο που ανήκει στην περιουσία ή διοικητική δικαιοδοσία του Συλλόγου. Στο διάστημα που μεσολαβεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την παραπάνω ανάληψη της Διοίκησης, το απερχόμενο Δ.Σ. διαχειρίζεται με ευθύνη, ακόμη και μόνο του, τις υποθέσεις του Συλλόγου που δεν επιδέχονται αναβολή.
5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν γραπτά τρία (3) μέλη του Δ.Σ. Βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης των τακτικών ή έκτακτων συνεδριάσεων, γνωστοποιούνται στα μέλη του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν τη συνεδρίαση.
6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία και μόνη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει και πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.
7. Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από οκτώ (8) τακτικές και έκτακτες συνολικά συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα Σύμβουλο. Σε κάθε περίπτωση που ο αριθμός μελών του Δ.Σ. έχει μειωθεί κατά (3) τρία μέλη, συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου, μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή μελών για τη συμπλήρωση του Δ.Σ. Ο Σύλλογος κατά οικονομία μπορεί να διοικηθεί από τριμελές Δ.Σ., μόνο στην περίπτωση που για τη λήξη της  θητείας του απομένει χρόνος λιγότερος από μισό (1/2) χρόνο.
8. Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο, διαχειρίζεται τις υποθέσεις του, ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και ισολογισμό της χρήσης που έληξε καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και  γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που δεν ανήκουν ρητά στη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης και που υπηρετούν το σκοπό του Συλλόγου. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται για πράξεις ή παραλήψεις βλαπτικές για τα συμφέροντα του Συλλόγου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσίαζε ή είχε αντίθετη γνώμη σε απόφαση βλαπτική για το Σύλλογο, απαλλάσσεται της προσωπικής του ευθύνης. Τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης αποτελούν στην περίπτωση αυτή πλήρη απόδειξη.
9. Αν λήξει η θητεία του Δ.Σ. και δεν εκλεγεί νέο, λόγω μη ύπαρξης υποψηφίων, το Δ.Σ. ζητά τον διορισμό Διοικούσας Επιτροπής από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Θηβών.
10. Τα βασικά Βιβλία που τηρεί το Δ.Σ. είναι
α. Μητρώο Μελών
β. Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης
δ. Βιβλίο  Ταμείου
ε. Βιβλίο Περιουσίας
στ. Βιβλίο Πρωτοκόλλου
11. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μαζί με τον Γραμματέα εκπροσωπούν το Σύλλογο ενώπιον κάθε Αρχής νομικού ή φυσικού προσώπου. Σε συνεργασία με τον Γραμματέα καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Προεδρεύει στο Δ.Σ. και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για λογαριασμό του Δ.Σ. Συνυπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συλλόγου, εντάλματα πληρωμών και εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου. Έχει τη γενική επιμέλεια και επίβλεψη για την εφαρμογή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

12. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει σύμβουλος ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Οι ιδιότητες και αρμοδιότητες του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία του Δ.Σ. δεν μπορούν να συμπέσουν σε καμία περίπτωση στο ίδιο πρόσωπο. Για λόγους λειτουργικότητας και καλής διαχείρισης του Συλλόγου ο Πρόεδρος εκχωρεί εγγράφως στον Αντιπρόεδρο ορισμένες αρμοδιότητές του, τις οποίες και ανακαλεί κατά την κρίση του.

13. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την κανονική σύγκληση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., κρατά τη σφραγίδα του Συλλόγου και όλα τα Βιβλία εκτός από το Ταμείο, τηρεί το Μητρώο και το αρχείο, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά των συνεδριάσεων και κάθε άλλο έγγραφο. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και με τον Ταμία τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό και προϋπολογισμό.

14. Ο Ταμίας είναι  υπεύθυνος  για   τη  χρηματική   διαχείριση και τη λοιπή  Περιουσία  του Συλλόγου.  Εισπράττει,   με    διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης, τις συνδρομές των μελών καθώς  και    κάθε   έκτακτο   έσοδο του  Συλλόγου. Ο Ταμίας ενεργεί      ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής και αποδείξεις, που αναγράφουν τη συνεδρίαση στην οποία το Δ.Σ. πήρε τη σχετική απόφαση. Τα εντάλματα πληρωμής υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία. Ο Ταμίας τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου, που είναι αριθμημένα και υπογραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο. Καταρτίζει και υποβάλλει έγκαιρα στο Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση, τους ταμειακούς λογαριασμούς προϋπολογισμούς και απολογισμούς του Συλλόγου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο από την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Ο Ταμίας καταθέτει τα χρήματα του Συλλόγου, όταν αυτά ξεπερνούν τα 200 ευρώ σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Για κάθε ανάληψη χρημάτων που έχουν κατατεθεί, απαιτείται εξουσιοδότηση που την υπογράφουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας Σύμβουλος.
15. Το οικονομικό – διαχειριστικό έτος συμπίπτει απόλυτα με το ημερολογιακό  έτος.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μέλη τον Πρόεδρο και δύο Συμβούλους, εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. στην ίδια διαδικασία και για ταυτόχρονη με το Δ.Σ. θητεία. Ταυτόχρονα εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη. Το όργανο αυτό δεν υπάρχει ως μονομελές.
2. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου εποπτεύει οποτεδήποτε την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά Βιβλία του  και συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση μέλους της. Υποβάλλει δια του Προέδρου του Δ.Σ. υποχρεωτικά στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και προαιρετικά στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Έκθεση για την διαχείριση και οικονομική κατάσταση του Συλλόγου. Στο τέλος κάθε θητείας του Δ.Σ. παραλαμβάνει τα διαχειριστικά στοιχεία του Συλλόγου από το Δ.Σ. για έλεγχο. Όταν τελειώσει ο έλεγχος συντάσσει έκθεση διαχείρισης της Διοίκησης και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για απαλλαγή των υπολόγων ή καταλογισμό των ευθυνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 11. Σε κάθε δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση και μετά το τέλος των άλλων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ακολουθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού     Συμβουλίου     και    Επιτροπής  οικονομικού  Ελέγχου. Οι υποψηφιότητες για  τα     όργανα αυτά υποβάλλονται στον Γραμματέα του Δ.Σ. πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο που στη μία όψη είναι γραμμένα με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα  των υποψηφίων για το Δ.Σ. και στην άλλη όψη των υποψηφίων για την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να σημειώσει μέχρι  δύο σταυρούς προτίμησης για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., και μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης για την εκλογή των μελών της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σειρά πλειοψηφίας μέχρι και τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου για κάθε όργανο αριθμού των μελών του. Αρχαιρεσίες γίνονται ακόμη και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει με τη μειωμένη απαρτία των παρόντων μελών. (άρθρο 9. παράγ. 3). Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται οπωσδήποτε μέσα στην ίδια μέρα, και διεξάγεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 12. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται δια βοής κατά την έναρξη των εργασιών και μετά την εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, από μέλη του Συλλόγου που δεν είναι υποψήφια για κάποιο όργανο. Η Εφορευτική Επιτροπή, ως όργανο, έχει τη συλλογική ευθύνη και την εποπτεία για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου, αποφασίζει αμέσως για κάθε αμφισβητούμενη περίπτωση ή ένσταση που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή άλλα συναφή ζητήματα, ελέγχει τον κατάλογο των ψηφοφόρων όσον αφορά το δικαίωμα ή όχι αυτών να ψηφίσουν, καθώς επίσης και την κατάρτιση του ονομαστικού καταλόγου των ψηφισάντων και ανακηρύσσει μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των σταυρών, τους επιτυχόντες και αναπληρωματικούς για το Δ.Σ. και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού. Το πρακτικό ανακήρυξης  των επιτυχόντων υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται ένα αντίγραφο στην απερχόμενη διοίκηση και ένα αντίγραφο στον πρώτο επιτυχόντα για το νέο Δ.Σ., προκειμένου να συγκαλέσει τα μέλη του νέου Δ.Σ. σε διαδικασία συγκρότησής τους σε σώμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 13. Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για αυτό το σκοπό. Για τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία του 1/2 των μελών που είναι ταμιακά τακτοποιημένα και πλειοψηφία των 3/4  των παρόντων μελών. Για τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη, ενώ οι απόντες συναινούν εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 14. Ο Σύλλογος διαλύεται όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα (10).Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά και το αρχείο παραδίνεται στον Δντή του Σχολείου. Σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται η περιουσία του Συλλόγου στα μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15. Ειδικά η πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά την αναγνώριση του Συλλόγου, συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, σε τριάντα (30) μέρες μετά την εγγραφή του Συλλόγου στο Βιβλίο αναγνωρισμένων Συλλόγων του Πρωτοδικείου Θηβών και έχει θέμα Ημερήσιας Διάταξης την εκλογή οργάνων του Συλλόγου. Σχετικά με τις προθεσμίες πρόσκλησης των μελών στη Γενική Συνέλευση, ισχύει το τριήμερο ή δεκαήμερο αντίστοιχα για τα μέλη που διαμένουν εντός και εκτός της έδρας του Συλλόγου αντίστοιχα. Για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Γενικής Συνέλευσης του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 16. Μέλη του Συλλόγου που κατοικούν ή διαμένουν εκτός του Νομού και αντικειμενικά αδυνατούν να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος. Για τα υπόλοιπα ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 91 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17. Στο πλαίσιο Αρχών του παρόντος Καταστατικού μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με ευθύνη του Δ.Σ. να καταρτιστεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, που θα καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τη λειτουργία του Συλλόγου και κυρίως τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας τμημάτων χορού, μουσικής, θεάτρου, περιβαλλοντικής παρέμβασης κλπ.

ΑΡΘΡΟ 18. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, αντιμετωπίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ που υπόκεινται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ τηρούνται παράλληλα οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα σχετικά με τα Σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 19. Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από (19) δέκα εννέα άρθρα, ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου σήμερα στις 03 Μαΐου 2009 και θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Θηβών.

Άγιος Θωμάς 3 Μαΐου 2009

Advertisements

1 Response to “καταστατικό”  1. 1 Το ξεκίνημα του συλόγου « Παράθεση σε Ιουνίου 3, 2009 στο 6:29 μμ
Comments are currently closed.δανειστική βιβλιοθήκη

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  • Δευτέρα 5:30 – 6:30 μ.μ.

RSS εορτολόγιο

  • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.

Ημερολόγιο

Απρίλιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Έγγραφα συλλόγου

επικοινωνία με mail

pol.silogos[at]gmail.com

Στατιστικά

  • 104.437 επισκέπτες
Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: